Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Doorenbos Feestverlichting B.V., gevestigd te Assen, KvK nr. 04015455

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Doorenbos Feestverlichting B.V. (hierna te noemen: Doorenbos) uit te brengen offertes en op alle overeenkomsten die tussen Doorenbos en haar wederpartij tot stand komen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden afwijken.
1.2. Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voor-waarden worden door Doorenbos geacht te zijn afgewezen en binden Doorenbos niet, tenzij deze door Doorenbos uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
1.3. Indien de toepasselijkheid van één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden vernietigd of deze anderszins buiten toepassing mochten worden verklaard blijven de overige bepalingen van toepassing op alle door Doorenbos uitgebrachte offertes en op alle overeenkomsten die tussen Doorenbos en haar wederpartij tot stand komen.

Artikel 2 Offertes

2.1. Offertes worden schriftelijk uitgebracht, behoudens bijzondere omstandigheden.
2.2. Offertes kunnen worden aanvaard tot 14 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders vermeld.
2.3. Alle in de offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, vervoers-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.4. Alle offertes van Doorenbos zijn vrijblijvend en binden Doorenbos niet. Overeenkomsten komen pas tot stand door schriftelijke bevestiging door Doorenbos.

Artikel 3 Levertijd

3.1. Alle door Doorenbos aangegeven levertijden zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2. Doorenbos raakt niet eerder in verzuim bij overschrijding van een overeengekomen levertijd dan nadat Doorenbos schriftelijk in gebreke is gesteld en zij in de gelegenheid is gesteld om binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 4 Opschorting en ontbinding

4.1. Doorenbos is bevoegd de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig en volledig nakomt;na het sluiten van de overeenkomst Doorenbos ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet zal nakomen. Ingeval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten, voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
4.2. Voorts is Doorenbos bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van haar kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat er ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Doorenbos op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Doorenbos de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.4. Indien de wederpartij niet tijdig voldoet aan haar betalings-verplichting is Doorenbos gerechtigd het werk stil te leggen en/of haar eigendommen direct terug te halen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Doorenbos op vergoeding van schade, kosten en rente.
4.5. Doorenbos behoudt steeds het recht (volledige) schade-vergoeding te vorderen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven het uitsluitend eigendom van Doorenbos, zolang de wederpartij niet aan al haar verplichtingen jegens Doorenbos heeft voldaan, waaronder onder meer begrepen de voldoening van de op de overeenkomst betrekking hebbende facturen, alsmede op eerdere of later van handen, uit welken hoofde dan ook.
5.2. Zolang de eigendom van de lid 1 bedoelde zaken niet aan de wederpartij is overgegaan, is zij niet bevoegd – en is het haar verboden – deze te verpanden of hierop aan derden enig ander recht te verlenen. Bij overtreding wordt de verkoopprijs/aanneemsom terstond opeisbaar, onverminderd de rechten van Doorenbos uit hoofde van voormeld eigendomsvoorbehoud.
5.3. De wederpartij is verplicht de eigendommen van Doornbos en de door Doorenbos ter beschikking gestelde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Doorenbos te bewaren door deze te voorzien van een duidelijke sticker met daarop de bedrijfsnaam Doorenbos te bewaren van
5.4. Indien derden beslag leggen op de eigendommen van Doorenbos en/of door Doorenbos ter beschikking gestelde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Doorenbos zo snel als redelijkerwijs mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
5.5. Zodra de wederpartij in verzuim is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Doorenbos gerechtigd zich zonder dat hiertoe enig voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling noodzakelijk is, haar eigendommen en/of door haar ter beschikking gestelde zaken terug te nemen, zulks onverminderd de overige rechten die Doorenbos toekomen. De wederpartij wordt in ieder geval geacht in betalings-moeilijkheden te verkeren zodra door haar een verzoek tot surseance van betaling of toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling is gedaan, haar faillissement is aangevraagd of ten laste van haar beslag is gelegd.

Artikel 6 Verzekering

6.1. Tenzij anders overeengekomen is de wederpartij verplicht vanaf het moment van ter beschikking stelling van de zaken door Doorenbos deze deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle risico’s, waaronder begrepen brand, vandalisme, ontploffings- en waterschade, diefstal etc. Op eerste verzoek van Doorenbos zal de wederpartij de polis aan Doorenbos ter inzage verstrekken.
6.2. De wederpartij draagt het volle risico en de volle verantwoordelijkheid voor de ter beschikking gestelde zaken.

Artikel 7 Betaling en zekerheid

7.1. Betaling van de overeengekomen prijs dient zonder korting of verrekening te gescheiden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Doorenbos aan te geven wijze.
7.2. Indien de wederpartij met de betaling van hetgeen ingevolge de overeenkomst aan Doorenbos verschuldigd is, in gebreke blijft, is zij daarover met ingang van de vervaldag de rente verschuldigd ad 12 % per jaar met een minimum van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW.
7.3. Indien de betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij aan Doorenbos alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 40,–. Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel (hoofdsom incl. rente): – over de eerste € 3.000,– 15% – over het meerdere tot € 6.000,– 10%
– over het meerdere tot € 15.000,– 8% – over het meerdere tot € 60.000,– 5%
– over het meerdere vanaf € 60.000,– 3% De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande tabel volgt.
7.4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken allereerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats op opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de wederpartij anderszins vermeldt.
7.5. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling, toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling van de wederpartij zijn de vorderingen van Doorenbos op de wederpartij met ingang van de dag voordien onmiddellijk opeisbaar.
7.6. Indien de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe aanleiding mocht geven, is de wederpartij op eerste verzoek van Doorenbos gehouden om zekerheid te stellen voor het door hen ingevolge de overeenkomst verschuldigde binnen de daartoe door Doorenbos te stellen redelijke termijn. Het vorenstaande geldt ook indien de overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1. Doorenbos is jegens de wederpartij slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van gebreken in haar prestatie.
8.2. De aansprakelijkheid van Doorenbos is beperkt tot het bedrag dat op grond van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering en het desbetreffende voor uitkering in aanmerking komt. Mocht de verzekering geen dekking bieden of niet tot uitkering overgaan, is de aansprakelijkheid van Doorenbos beperkt tot de waarde van de geleverde prestatie en maximaal tot het factuurbedrag, exclusief werkelijke verbruikskosten, zoals brandstof- en stroomverbruik en exclusief BTW.
8.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten tot de vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarde;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Doorenbos aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Doorenbos toegerekend kan worden;
c. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
8.4. Doorenbos is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet, gemiste besparing en/of schade door bedrijfsstagnatie.
8.5. Indien de wederpartij gebruik maakt van de diensten van werknemers van Doorenbos, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de wederpartij en is de wederpartij tegenover Doorenbos aansprakelijk, indien daarbij schade mocht ontstaan.
8.6. In geval van overmacht is aansprakelijkheid van Doorenbos uit welken hoofde dan ook uitgesloten.

Artikel 9 Overmacht

9.1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Doorenbos geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Doorenbos niet in staat is de verplichtingen na te komen. Onder overmacht van Doorenbos wordt mede verstaan storingen in het bedrijf van Doorenbos of haar toeleveranciers (ten gevolge van stakingen en uitsluitingen, verkeersstoornissen ter land of ter water, machinebreuk, molest, oorlog, mobilisatie en elke maatregel van overheidswege met een soortgelijke uitwerking, alsmede andere omstandigheden die de normale bedrijfsuitvoering verstoren.
9.2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Doorenbos opgeschort indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Doorenbos niet mogelijk is, langer duurt van twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
9.3. Doorenbos heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Doorenbos haar verplichtingen had moeten nakomen.
9.4. Indien Doorenbos bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10 Retentierecht

10.1. Wanneer Doorenbos zaken van de wederpartij onder zich heeft, is hij gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij heeft besteed aan de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de wederpartij voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Doorenbos heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de wederpartij nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 11 Verkoop en garantie van roerende zaken

11.1. Doorenbos garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld voor levering aan professionele partijen en vrij zijn van gebreken die dit gebruik verhinderen.
11.2. De garantie geldt gedurende een periode van zes maanden na levering.
11.3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Doorenbos de zaak (binnen een redelijke termijn n ontvangst daarvan) dan wel – wanneer retournering redelijkerwijs niet mogelijk is – binnen redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de wederpartij, na keuze van Doorenbos vervangen of zorg dragen voor herstel. Ingeval van vervanging verbindt de wederpartij zich reeds nu de vervangen zaak aan Doorenbos te retourneren en de eigendommen aan Doorenbos te verschaffen.
11.4. De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Doorenbos, de wederpartij of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
11.5. Indien de door Doorenbos verkochte zaak niet door
Doorenbos zelf is geproduceerd maar door een derde, is de garantie beperkt tot die garantie die door de producent van de zaak wordt verstrekt.

Artikel 12 Levering

12.1. De levering van alle zaken geschiedt vanaf het magazijn van Doorenbos. De wederpartij is verplicht de verkochte zaken af te nemen. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Doorenbos gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en het risico van de wederpartij.
12.2. Indien de zaken worden bezorgd is Doorenbos gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. Indien Doorenbos gegevens nodig heeft van de wederpartij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de wederpartij deze gegevens aan Doorenbos ter beschikking heeft gesteld.
12.3. Doorenbos is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij bij overeenkomst anders overeengekomen. Doorenbos is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 13 Monsters en modellen

13.1. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 14 Verplichtingen huurder

14.1. De huurder is verplicht de gehuurde zaken slechts overeen-komstig het doel waarvoor de zaken zijn bestemd, de gebruiks-aanwijzingen en de bepalingen van deze voorwaarden te gebruiken, in het bijzonder om:
a. de gehuurde zaken overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan huurder bij aflevering van de zaken zijn meegedeeld en/of overhandigd, te behandelen;
b. geen veranderingen aan de gehuurde zaken aan te brengen;
c. Doorenbos te allen tijde toegang tot de gehuurde zaken te verschaffen;
d. aanspraken van derden op de gehuurde zaken af te wijzen en Doorenbos te vrijwaren voor aanspraken van derden;
e. de zaken niet in onderverhuur en/of anderszins aan derden ter beschikking te stellen dan na schriftelijke toestemming van Doorenbos.

Artikel 15 Reparatie

15.1. Alle kosten ter zake van reparaties welke noodzakelijk zijn geworden ten gevolge van ondeskundige behandeling van de gehuurde zaken, reparaties door derden aan de gehuurde zaken, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, zijn voor rekening van de wederpartij en worden door Doorenbos aan de wederpartij afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 16 Waarborgsom

16.1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde zaken in ontvangst neemt, aan Doorenbos een door Doorenbos vast te stellen waarborgsom te geven.
16.2. Doorenbos is gerechtigd vervallen huurtermijnen alsmede kosten van reparatie/reiniging e.d. te verrekenen met de waarborgsom.
16.3. Doorenbos is verplicht de waarborgsom bij beëindiging van de huurovereenkomst, indien op dat moment de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Doorenbos heeft voldaan, aan de wederpartij terug te geven, zonder dat Doorenbos over de waarborgsom rente aan de wederpartij verschuldigd is.

Artikel 17 Schade en gebreken

17.1. De wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan de gehuurde zaak onmiddellijk aan Doorenbos te melden. Zonder schriftelijke toestemming van Doorenbos mag de wederpartij geen reparaties aan de gehuurde zaken (laten) uitvoeren.
17.2. Veranderingen en/of reparaties aan de gehuurde zaken zal Doorenbos slechts in eigen beheer op een door Doorenbos aan te wijzen locatie aanbrengen c.q. (laten) verrichten.

Artikel 18 Mededeling verplichtingen wederpartij

18.1. De wederpartij dient Doorenbos onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd onder de wederpartij of aan de wederpartij in eigendom toebehorende zaken en/of door de wederpartij van Doorenbos gehuurde zaken alsmede indien op enig andere wijze de eigendomsrechten van Doorenbos op de door Doorenbos aan de wederpartij gehuurde zaken dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt ingeval van faillissement van de wederpartij alsmede indien de wederpartij surseance van betaling of toelating tot de wettelijke schuldsanering aanvraagt of de betaling door de wederpartij om andere redenen is gestaakt.
18.2. Wanneer zich een geval voordoet als omschreven in het voorgaande lid van dit artikel, is de wederpartij verplicht om aan de beslaggeleden deurwaarder, de curator, of de bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige huurovereenkomst.

Artikel 19 Vervanging

19.1. Indien de wederpartij buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde zaken aan Doorenbos terug te (laten) bezorgen, dient de wederpartij aan Doorenbos een door hem te bepalen schade-vergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde zaken te vermeerderen met 10 %.

Artikel 20 Toepasselijk recht; bevoegdheid

20.1. Op alle door Doorenbos gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
20.2. De rechtbank in de regio van de vestigingsplaats van Doorenbos is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen partijen.

Copyright Doorenbos B.V. | realisatie website: Studio Christiaan Koppelaar

Wij zijn een InstallQ gecertificeerd elektrotechnisch installatiebedrijf (REI)